Algemene voorwaarden 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht op alle offertes verstrekt door Talentir B.V., gelokaliseerd in Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88261735, hierna te refereren als Dripps.ai (alsook Dripps) . Ze zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor dienstverlening (inclusief bijbehorende actieplannen) die gesloten zijn en nog zullen worden gesloten tussen Dripps.ai en de Opdrachtgevers.


  • Uitgangspunten

1.1 Bij tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en een specifieke schriftelijke Overeenkomst tussen de Partijen, geldt hetgeen is vastgelegd in de specifieke Overeenkomst. Bij een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en een plan van aanpak, hebben de Algemene Voorwaarden voorrang.

1.2 Het gebruik van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij expliciet afgewezen.

1.3 Aanpassingen aan de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst worden uitsluitend schriftelijk of via e-mail overeengekomen tussen de Partijen.


  • Medewerking

2.1 De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie en medewerking die Dripps.ai redelijkerwijs nodig acht voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever garandeert dat de aangeleverde informatie accuraat en compleet is en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het tijdig aanleveren en/of goedkeuren van deze informatie.


  • Intellectuele Eigendomsrechten

3.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot werken van Dripps.ai blijven eigendom van Dripps.ai, of van derden die Dripps.ai het recht hebben gegeven om het betreffende werk beschikbaar te stellen aan de Opdrachtgever. Er vindt geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten naar de Opdrachtgever plaats. Indien Dripps.ai een gebruiksrecht aan de Opdrachtgever verstrekt, gaat het om een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, en niet-sublicentieerbaar recht.

3.2 Dripps.ai behoudt exclusief alle intellectuele eigendomsrechten op software, documentatie en voorbereidend materiaal daarvan die in het kader van de Overeenkomst zijn ontwikkeld of beschikbaar zijn gesteld.

3.3 Onder Intellectuele Eigendomsrechten vallen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en handelsnaamrechten.
6. Privacy

6.1 Voor zover de Overeenkomst het verwerken van persoonsgegevens door Dripps.ai met zich meebrengt voor doeleinden van de Opdrachtgever, treedt Dripps.ai in die gevallen op als verwerker. In deze situaties zijn de voorwaarden uit de Verwerkersovereenkomst van Dripps.ai van toepassing, actuele versie oktober 2021.

6.2 Dripps.ai zal voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van Dripps.ai is van toepassing, actuele versie augustus 2023.


7.  De Dienstverlening

7.1 De dienstverlening van Dripps.ai omvat zowel het beschikbaar stellen van de Dripps.ai software (7.2) als Customer Services (7.3).

7.2 Gebruik Software De maandelijkse kosten voor het gebruik van de software zijn gebaseerd op de door de klant gekozen functionaliteiten en worden vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Verder zijn er specifieke voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Dripps.ai software, zoals gebruiksvoorwaarden, fair-use beleid, ondersteuning en verantwoordelijkheden van zowel Opdrachtgever als Dripps.ai.

a. Gebruiksvoorwaarden Dripps.ai Software 

 (versie 1.0 augustus 2023)

b. Service Level Agreement Dripps.ai 

 (v1.0 augustus 2023)

7.3 Customer Services Dripps.ai biedt via consultants verschillende diensten aan, zoals hieronder beschreven. Deze diensten zijn onderhevig aan algemene voorwaarden die verder kunnen worden gespecificeerd in de dienstverleningsovereenkomst of per afzonderlijke opdracht.

a. Implementatie: 

Dripps.ai is verantwoordelijk voor het gebruiksklaar maken van de overeengekomen software. Hiervoor wordt een projectplan (implementatie en integratie) opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst dat door de Opdrachtgever dient te worden goedgekeurd. Het succes van de implementatie is mede afhankelijk van de mate en snelheid van medewerking en accurate informatieverstrekking door de Opdrachtgever. Beide partijen erkennen dat de implementatie een interactief en dynamisch proces is, en dat er tijdverschuivingen kunnen optreden. De geschatte duur van de implementatie, inclusief start- en einddatum, wordt vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Indien de Opdrachtgever binnen een maand na afronding van de implementatie geen (vermeende) tekortkomingen meldt, wordt geacht dat de Opdrachtgever décharge heeft verleend.
b. Aanvullende Diensten: 

De Opdrachtgever kan additionele werkzaamheden aanvragen. De voorwaarden en werkzaamheden voor deze aanvullende diensten worden afzonderlijk en schriftelijk vastgelegd. De algemene voorwaarden zijn ook op deze aanvullende dienstverlening van toepassing.

10.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dripps.ai.
11.  Overmacht

11.1 In geval van overmacht van één van de Partijen zullen de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Dripps.ai.

11.2 Indien de overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen, tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Wat reeds als gevolg van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


12.  Onderaanneming en Overdracht

12.1 Het is Dripps.ai toegestaan om derden bij de uitvoering van haar diensten en verplichtingen in te zetten. De werking van artikel 7:404 BW is daarbij uitgesloten. Het is Partijen echter niet toegestaan de rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij aan een derde over te dragen.


13.  Ontbinding en Beëindiging

13.1 Een Partij is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van Partijen ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

a. de andere Partij wordt in staat van faillissement verklaard;

b. aan de andere Partij wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;

c. de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of gestaakt.

13.2 In geval van ontbinding zal de ontbinding uitsluitend werking hebben voor de verplichtingen die ontstaan na het moment van ontbinding en zal de ontbinding derhalve geen terugwerkende kracht hebben.


14. Toeleveranciers

Dripps.ai is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van toeleveranciers. Dripps.ai is ook niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door fouten of tekortkomingen van toeleveranciers.


15. Beëindigingsclausule

15.1 Betalingsovertredingen: Dripps.ai heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt.

Schending van gebruiksvoorwaarden: Als de opdrachtgever de gebruiksvoorwaarden van het platform of de software schendt.


15.2 Illegaal gebruik: Als wordt ontdekt dat de opdrachtgever het platform of de software van Dripps.ai gebruikt voor illegale doeleinden of activiteiten.

Inbreuk op intellectueel eigendom: Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Dripps.ai of derden.

15.3 Reputatieschade: Indien het gedrag van de opdrachtgever de reputatie van Dripps.ai schaadt of zou kunnen schaden.
20. Gegevensbescherming, privacy en persoonsgegevens

20.1 Dripps.ai voldoet aan de AVG-richtlijnen en waarborgt de privacy van gegevens.

20.2 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het Dripps.ai platform.

20.3 In geval van een datalek, informeren wij Opdrachtgever  onmiddellijk conform de AVG-vereisten.

20.4 Dripps.ai is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van data, of voor schending van gegevensbeschermingsrechten van derden door de opdrachtgever.

20.5 Ons privacybeleid, beschikbaar op onze website, beschrijft hoe Dripps.ai persoonsgegevens behandelt en beschermt.

20.6  Dripps.ai is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van externe diensten waarmee onze software kan integreren.

20.7 De opdrachtgever vrijwaart Dripps.ai van claims voortvloeiend uit de opdrachtgever’s niet-naleving van de AVG of andere toepasselijke privacywetgeving.Deze rechten zijn van toepassing op alle werken, waaronder documenten, ontwerpen, computerprogramma’s, maatwerksoftware en andere vormen van informatie, al dan niet elektronisch vastgelegd.


  • Tarieven

4.1 Dripps.ai behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks te wijzigen volgens de CBS index CPI 2022=100. Eventuele aanpassingen van de prijs worden doorgevoerd in de maand november, waarbij de maanden augustus van het eerste en het tweede jaar van het bedrijf als referentie dienen.


4.2 De tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil van het actuele kalenderjaar. Alle in de Overeenkomst vermelde tarieven zijn exclusief BTW en uitgedrukt in euro’s. Deze worden vastgelegd in de (dienstverlenings)overeenkomst.

4.3 Naast het bepaalde in artikel 4.1 heeft Dripps.ai het recht om de tarieven redelijkerwijs aan te passen bij kostenverhogende omstandigheden die niet door Dripps.ai zijn veroorzaakt, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving of andere factoren die buiten de controle van Dripps.ai vallen.

4.4 Alle facturen dienen door de Opdrachtgever te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om bedragen te verrekenen.

4.5 Als de Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn betaalt, is hij de wettelijke rente verschuldigd zoals omschreven in artikel 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek. Als de vordering moet worden geïncasseerd, is de Opdrachtgever ook een redelijke vergoeding verschuldigd voor buitengerechtelijke kosten en, indien deze niet zijn inbegrepen in de proceskosten, de kosten van een gerechtelijke procedure.

4.6 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen richting Dripps.ai niet nakomt, heeft Dripps.ai het recht om, na schriftelijke aankondiging, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.


  • Geheimhouding

5.1 Beide partijen verbinden zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie die zij hebben verkregen in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen inschatten.

5.2 Partijen zorgen ervoor dat iedereen die zij direct of indirect betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst, zich ook aan deze geheimhoudingsplicht houdt.

Indien de Opdrachtgever binnen een maand na afronding van de implementatie geen (vermeende) tekortkomingen 

5.3 Tenzij anders schriftelijk is afgesproken, heeft Dripps.ai het recht om in (pers)berichten melding te maken van het sluiten van de Overeenkomst.8.  Facturatie

8.1 De vergoeding voor de dienstverlening van Dripps.ai voor Software Gebruik en Customer Services (zoals beschreven in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden) wordt als volgt per verschillende dienst gefactureerd:

a. Gebruik Software: 

De vergoedingen voor het gebruik en de beschikbaarheid van de Dripps.ai software worden op tekendatum dienstverleningsovereenkomst in rekening gebracht. 

b. Customer Services: 

Voor Implementatie en Overige Diensten worden de vaste vergoedingen gefactureerd bij acceptatie van de dienstverleningsovereenkomst.

8.2 Dripps.ai factureert alle dienstverlening maandelijks vooraf en verstuurt haar facturen elektronisch, tenzij in de dienstverleningsovereenkomst anders is afgesproken.


9.  Termijnen

9.1 Alle door Dripps.ai genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Dripps.ai bekend waren.

9.2 Voor zover in enige Overeenkomst, bijlage, plan van aanpak of offerte, leverdata en/of termijnen zijn vermeld, zijn deze indicatief en vormen zij geen fatale termijnen.

9.3 Dripps.ai is niet gebonden aan termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden (die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan) niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Dripps.ai en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.


10.  Aansprakelijkheid

10.1 Dripps.ai aanvaardt een verplichting tot schadevergoeding voor zover en tot zover dat uit dit artikel blijkt. De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Dripps.ai jegens Opdrachtgever voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Opdrachtgever in de drie maanden voorafgaande, aan het schadetoebrengende feit, aan Dripps.ai uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde bedrag. Hierbij geldt dat een reeks samenhangende schadetoe brengende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis en één schadetoebrengend feit.

10.2 Dripps.ai is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen winstderving, verlies van gegevens, (schade)vorderingen van derden, boetes of naheffingen, gemiste opbrengsten of besparingen, reputatie- of imagoschade of andere indirecte schade.

10.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij Dripps.ai meldt.
15.4 Technische of veiligheidsredenen: Als Dripps.ai vaststelt dat het behoud van de overeenkomst een risico zou vormen voor de beveiliging of stabiliteit van het platform.

15.5 Wettelijke of regelgevende redenen: Indien veranderingen in de wet- of regelgeving het voor Dripps.ai onpraktisch of onwettig maken om de dienst te blijven aanbieden aan de opdrachtgever.

15.6 Beëindiging van diensten: Als Dripps.ai besluit een bepaald product, dienst of functie te staken waarop de overeenkomst betrekking heeft.

15.7 Overmacht: In situaties die buiten de controle van Dripps.ai vallen, zoals natuurrampen, oorlogen, stakingen, overheidsmaatregelen of andere onvoorziene gebeurtenissen waardoor het voor Dripps.ai onmogelijk wordt om zijn verplichtingen na te komen.

15.8 Faillissement of insolventie: Als de opdrachtgever failliet gaat, een insolventieprocedure start of andere financiële moeilijkheden ondervindt die de nakoming van zijn verplichtingen in gevaar brengen.


16 Teruggave en Verwijdering van Gegevens

Bij beëindiging van deze overeenkomst zal Dripps.ai alle in haar bezit zijnde persoonsgegevens van de klant, binnen een termijn van 30 dagen, retourneren of, indien gewenst door de klant, verwijderen. Bevestiging van verwijdering wordt schriftelijk verstrekt aan de klant.


17 Niet-sollicitatieclausule

De klant verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van deze overeenkomst en voor een periode van 12 maanden na beëindiging ervan, direct noch indirect, medewerkers of medewerkers van toeleveranciers  van Dripps.ai in dienst te nemen, te contracteren of op enige andere wijze zakelijk te betrekken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dripps.ai. Bij overtreding van deze clausule is de klant een direct opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding met een additionele dagboete van € 1.500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt  verschuldigd aan Dripps.ai.


18 Fair Use 

Deze dienst is bedoeld voor normaal gebruik volgens de standaarden van de industrie. Om de kwaliteit en beschikbaarheid van onze diensten voor alle Opdrachtgevers te waarborgen, kan excessief of ongebruikelijk gebruik aan beperkingen worden onderworpen. Dripps.ai behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te beperken of extra kosten in rekening te brengen bij vaststelling van gebruik dat significant afwijkt van het gemiddelde gebruik door andere Opdrachtgevers.


19 Upgrades en downgrades

19.1 Upgrades: Opdrachtgevers hebben op elk gewenst moment tijdens hun contractperiode de mogelijkheid om hun huidige servicepakket te upgraden. De kosten en voorwaarden van het nieuwe pakket worden onmiddellijk van kracht na bevestiging van de upgrade.

19.2 Downgrades: Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid om hun huidige servicepakket te downgraden na het voltooien van de eerste termijn van 12 maanden vanaf de startdatum van het contract. Na deze periode kan de klant kiezen voor een downgrade, waarbij de nieuwe kosten en voorwaarden van kracht worden bij de start van de volgende factureringscyclus.


14.  Slotbepalingen

14.1 Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Voor zover niet anders voorgeschreven, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Dripps.ai gevestigd is.

14.2 Mocht enige bepaling uit deze overeenkomst of uit de dienstverleningsovereenkomst nietig blijken te zijn, dan tast dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aan. In dat geval zullen Partijen ter vervanging een of meerdere nieuwe bepalingen vaststellen, die zoveel mogelijk aansluiten bij de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

14.3 Dripps.ai behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden of in de documenten waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen.