PRIVACYBELEID

 

Bij Dripps.ai waarderen wij uw privacy.

 

Talentir B.V., gevestigd in Utrecht, Kamer van Koophandel 88261735 en hierna te noemen als Dripps.ai (ookwel Dripps), hecht waarde aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van de marketing automation software. Dripps.ai verwerkt daarom uw persoonsgegevens zorgvuldig en met inachtneming van de relevante bepalingen van de wet. In dit privacybeleid informeert Dripps.ai u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of ertegen kunt bezwaar maken.

 

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de diensten die door Dripps.ai worden aangeboden via de marketing automation software van Dripps.ai. Deze technologie is toegankelijk via de website of kanalen van een derde partij, waarbij de derde partij eigenaar is van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid is aanvullend op het privacybeleid van deze derde partij.

 

Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 01/08/2023.

 

  1. Persoonsgegevens en specifieke doeleinden voor de verwerking

Persoonlijk – Dripps.ai gebruikt gegevens om u de meest persoonlijke interactieervaring te bieden. De berichten van onze marketing automation software worden aangepast aan uw interesses. Dripps.ai gebruikt bijvoorbeeld gegevens van eerdere e-mails, uw IP-adres en cookies. Dripps.ai is geen eigenaar van de persoonsgegevens en zal uw gegevens niet beschikbaar stellen voor marketingdoeleinden door derden anders dan de eigenaar van de gegevens.

Doel – Dripps.ai verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de marketing automation software van Dripps.ai stemt u in met dit privacybeleid en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Dripps.ai gebruikt uw gegevens, geanonimiseerd, om de onderliggende technologie om de communicatie met kandidaten en opdrachtgevers te optimaliseren. We gebruiken gegevens die we van u ontvangen, maar ook gegevens die we zelf verzamelen. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

Zakelijke klanten – Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contacten worden op dezelfde manier gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Als het persoonsgegevens betreft, zal Dripps.ai deze gegevens behandelen net zoals die van andere Dripps.ai klanten.

 

  1. Overdracht aan derden

Dripps.ai deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Er zijn uiteraard enkele uitzonderingen:

Dripps.ai geeft de gegevens door aan de eigenaar van de website waarop de technologie van onze marketing automation software is geïmplementeerd. De ingevoerde gegevens zijn eigendom van de eigenaar en de verwerking ervan is onderhevig aan het privacybeleid van de eigenaar.

De overdracht wordt gedaan aan derden die door Dripps.ai zijn ingeschakeld voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden. Dripps.ai heeft een overeenkomst gesloten met deze derden waarin staat hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens omgaat.

Dripps.ai is wettelijk verplicht om persoonsgegevens door te geven aan de bevoegde autoriteiten.

 

  1. Gegevensbeveiliging

Dripps.ai maakt gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsprocedures, voor zover dit van Dripps.ai kan worden vereist, onder andere om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van de informatie die Dripps.ai ontvangt te voorkomen.

 

  1. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt te allen tijde toegang vragen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt ook een verzoek indienen om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar contact@dripps.ai. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u de website niet meer gebruiken, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@dripps.ai..

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

 

Dripps.ai wijst u er ook op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

  1. Cookies

Het is mogelijk dat Dripps.ai tijdens een lopende sessie first party session cookies gebruikt. Deze cookies zijn in principe functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of te worden geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt, kunt u de instellingen van uw computer wijzigen met behulp van de “help”-functie op de werkbalk van uw browser. Sommige functies van de marketing automation software van Dripps.ai kunnen stoppen met werken als uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

  1. Aansprakelijkheid van Dripps.ai

Dripps.ai heeft geen controle over het mogelijke gebruik van uw persoonsgegevens door derden. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Dripps.ai verwerkt ten behoeve van de marketing automation software van Dripps.ai. Dripps.ai aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

  1. Bewaartermijn

Dripps.ai bewaart geanonimiseerde persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste gesprek met de virtuele assistent van Dripps.ai, tenzij Dripps.ai wettelijk verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

  1. Wijziging van privacybeleid

Dripps.ai behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden via deze website bekendgemaakt. Door gebruik te maken van de marketing automation software van Dripps.ai na wijzigingen, stemt u in met elk gewijzigd privacybeleid.

 

  1. Contactgegevens

Marvin Croon is de Data Protection Officer van Dripps.ai. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, neem dan contact op met Marvin via marvin@talentir.nl. Voor vragen of opmerkingen buiten het privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via contact@dripps.ai.